Together against discrimination of Roma - "Együtt a roma diszkrimináció ellen"

- Programok rendezvények

Az előző évi programjaink a http://www.romadiszk.ckke.hu/index.html oldalon megtalálhatóak.

- Fotótár

- Sajtómegjelenések eredeti méretben.

- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 1
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 2
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 3
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 4
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 5
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 6
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 7
- Sajtónyilvánosság IPA 2012 - 8


- Szélkomák mesekönyv (5 nyelven)

Szélkomák című mesekönyv 5 nyelven 2012 11 30

Szélkomák meseköny borítója

- Kiadványaink (3 nyelven)
- Multikulturalitás az oktatásban horvát angol magyar nyelven
- Multikulturalitás az oktatásban borító

- Romák többszörös összetett diszkriminációja Európában szerb angol magyar nyelven
- Romák többszörös összetett diszkriminációja Európában szerb angol magyar nyelven borító lap


Fotógaléria

Together against discrimination of Roma - "Együtt a roma diszkrimináció ellen"

A projekt teljes időtartama: 2011. Január 01.- 2012. Június 30. (18 hónap)
A program célja: Az "Együtt a roma diszkrimináció ellen" program célja, hogy a roma egyesületek és érdekképviseletek lehetőségeit bővítse, hogy szűkítse a diszkrimináció ellenes törvénykezés illetve a munkaerőpiacot és oktatást a gyakorlatban sújtó diszkrimináció között tátongó szakadékot. Specifikus célok:
- Stratégiák megosztásának lehetővé tétele, tudás terjesztése, tapasztalaton nyugvó tanulás illetve új megközelítés előtérbe helyezése
- A munkaerőpiacon illetve az oktatásban az egyenlő bánásmód jegyében nemzetközi kooperáció roma és nem roma partnerek között
- Tapasztalat és ismeretek generálása, tapasztalatok gyakorlatba való átültetése (multikulturális oktatás, szülői összefogás)

Partnerek:
Fő pályázó: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - Romany Society for General and Cultural Education, Magyarország
Partnerek
1. Association of roma friendship Luna, Horvátország
2. Association "Zemlja djece", Bosznia-Hercegovina
3. K.U.D "Rumunka", Szerbia
Célcsoportok: Az elsődleges célcsoportok a munkáltatásban, oktatásban, emberi jogok felülvizsgálatában illetve ingyenes törvényi segítségnyújtásban érdekelt roma közösségek, másodsorban pedig (szintén a felsorolt területekkel foglalkozó) más érdekképviseletek (civil szervezetek). Érintett terület: Magyarország, Szerbia, Horvátország, Bosznia Hercegovina.
Végső kedvezményezettek: Célország roma egyesületei.

Fő programpontok:
A romákat sújtó diszkrimináció azonosítására szolgáló workshopB A romákat sújtó diszkrimináció vizsgálatát és jelentését szolgáló workshop
Konzultációs megbeszélések
Kerekasztal
Workshop az integrált oktatásról
Workshop a toleranciáról és a multikulturális oktatásról
Közösségi projekt
Kiadványok
Dokumentumfilm készítése

Várható eredmény: A négy célország roma egyesületeinek lehetőségeinek bővítése a romákat a munkáltatásban és oktatásban ért diszkrimináció vizsgálata és bejelentése terén. A négy ország roma aktivistáinak lehetőségeinek bővítése annak érdekében, hogy a diszkrimináció az EU intézményeinek figyelmébe kerüljön így a diszkriminációt hatékony törvényi stratégiákkal lehet kezelni. A négy ország roma egyesületeinek mozgásterének bővítése annak érdekében, hogy a célországokban az egyenlő bánásmód védelmét szorgalmazó testületek több adatot tudjanak gyűjteni, illetve a különböző területek átláthatóbbak legyenek, továbbá a vonatkozó panaszok és ügyek kezelése hatékonyabbá váljék. A romaságon belül a "kisebbség a kisebbségben" probléma (roma homoszexualitás, leszbikus kapcsolatok és mozgássérült romák) fokozott figyelemmel való kísérése. A horvát és szerb roma egyesületek nemzetközi mozgásterének bővítése, a kevésbé tapasztalt egyesületek szakmai támogatása. Két ország roma egyesületeinek képviseleti spektrumának bővítése az oktatásban, illetve az oktatás szereplőivel való párbeszéd támogatása. Két ország nemzeti tantervének végrehajtásának vizsgálata, annak érdekében, hogy kiderüljön a népesség diverzitása.

Célok
Általános cél
Az "Együtt a roma diszkrimináció ellen" a roma egyesületeket és más érdekképviseleteket segíti a diszkrimináció ellenes törvénykezés és munkáltatás illetve oktatás területein uralkodó diszkrimináció között tátongó rés szűkítésére.
Specifikus célok
- stratégiák megosztásának lehetővé tétele, kezdeményezés, tapasztalat megszerzése, ismeretterjesztés
- nemzetközi kooperáció intézményi szinten, roma és nem roma együttműködés
- ismeretanyag gyűjtése, tapasztalatok gyakorlatba való átültetése

A program fontossága
A roma populáció az egyik legszegényebb amellett leggyorsabban bővülő népcsoport a régióban. A roma népesség a társadalom perifériáján él. A cigányság Európa legnagyobb kisebbsége, körülbelül 10millió roma él Európában, gyakorlatilag a kontinens minden országában megtalálható.
Nincs olyan, hogy egy fajta roma, hiszen gazdag kultúrák, tradíciók és egyéb jellemzők keverednek egymással. Különböző nyelvet beszélnek, és különböző vallást követnek.
A cigányellenesség miatt sok roma fél felvállalni roma identitását. Ez az egyik fő oka annak, hogy a népszámlálási adatokban szereplő romák száma elmarad a valóstól.
Európa roma lakosságának nagy része semmilyen jogi státusszal nem bír. Ez egy alapvető probléma, és komolyan befolyásolja a társadalmi biztonsághoz, egészségügyi ellátáshoz oktatáshoz és a közéletben való részvételhez való jogokat. Nemzetközi szervezetek jelentései alapján - Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), European Committee of Social Rights - jól mutatják, hogy a romák elleni diszkrimináció gyakran intézményesített természetű, nem csak egyéni, hanem közéleti intézmények szintjén is megjelenik. A romák szintén diszkriminációt tapasztalnak olyan területeken, mint vallás, nemi identitás, mozgássérült állapot. A különböző individuális tényező okán a romák épp ezért egyszerre több oldalról diszkrimináltak.
A cigányság Európa egyik legsebezhetőbb csoportja. A kutatások bizonyítják, hogy a romák szenvednek leginkább a legalacsonyabb életszínvonaltól. elvárt élettartam szintén alacsony mind a felnőttek, mind a gyermekek körében. Az egy főre jutó jövedelem szintén nagyon alacsony, sokkal magasabb a munkanélküliség aránya.
A projekt alanyai az oktatásban, munkáltatásban érdekelt magyar, szerb, horvát, bosnyák roma egyesületek és érdekképviseletek képviselői. FONTOS! Legalább 350 képviselő (résztvevő) direkt részvétele elvárás!
A projektbe résztvevők nemi és korbeli egyenlő mértékű részvétele elvárt. Szintén elvárás, hogy a projektben, workshopokon résztvevők 50%a roma legyen. A projekt természetéből fakadóan fontos, hogy kevert csoportok legyenek alanyai. (Faj, vallás életkor, nem)
A kedvezményezettek az érintett országok roma közösségei. Hivatalosan Magyarországon 205,720 roma (2001es számlálás), Horvátországban 9,463 (2001es számlálás), 108,193 Szerbiában (2002es számlálás) 8,864 Boszniában (1991es számlálás) él. Így kijelenthető, hogy kedvezményezettek száma 317,000. (A nem hivatalos adatok sokkal magasabb számokat mutatnak. Példa: a Council of Europe úgy becsüli, hogy Szerbiában 400-800ezer roma él.)
A roma közösség kizárása a munkáltatásból
A tömeges munkanélküliség leggyakrabban a romák alulképzettségből fakadó hátrányos helyzetből fakad. Sokuk kétkezi munkában jártas mely munka a modern munkaerőpiacon már nem releváns. Szintén meg kell említeni, hogy a romák többsége elzárt településeken él, így nincs is lehetőségük munkát vállalni. Ezek a tényezők kétségkívül komoly akadályt gördítenek a munkanélküliség elszámolása elé, ugyanakkor ezen túl a munkaadó oldalon megjelenő roma ellenes érzelmek is komoly problémát jelentenek. Az előítéletek a romákkal szemben számos romát arra kényszerítenek, hogy inkább a munkanélküliséget válasszák. Hosszan tartó munkanélküliséget roppant nehéz kezelni. A probléma nagyon sokoldalú, és több generációt érint és szinte lehetetlen a múlt és jelen diszkriminatív attitűdjét olyan önálló jelenségekként értelmezett állapotoktól elkülöníteni, mint például életkörülmények, születési mutatók, oktatás.
A projekt a roma munkanélküliség vizsgálatát és ért elemezését is támogatja.
A roma közösségek oktatásból való kizárása
Az European Agency for Fundamental Rights (EUFRA) felismerte, hogy a témát érintő programok számának növekedése ellenére a roma gyerekek még mindig komoly diszkriminációnak vannak az oktatásban kitéve. Az elsődleges oktatásban a roma résztvevők száma egész Európában nagyon alacsony. A középszintű oktatásból a számos roma kiesik, vagy el sem kezdi azt. Bár tiltott, a szegregáció számos tekintetben tovább él. A roma gyerekek elkülönített osztálytermekben való elhelyezését a speciális igényekkel magyarázzák, például magatartásbeli gondokkal, illetve tanulási nehézségekre hivatkozva. A szegregáció lehet a lakóterületet érintő izoláltság eredménye is. Számos roma gyermeknyelvi nehézségekkel is küzd, hiszen a romák által beszélt nyelvek nagy többsége teljesen hiányzik az iskolákból. Az oktatás szereplői egyáltalán nincsenek kiképezve arra, hogy etnikailag kevert csoportokat oktassanak, a szülőket sújtó diszkrimináció nem igazán motiválja őket, hogy energiát fektessenek az oktatásba, így segítve a roma gyerekek társadalmi beilleszkedését és nyelvi kompetenciájuk fejlesztését. A tény az, hogy az oktatás továbbra is egy több generációt érintő szegregáló faktorként működik.
Annak érdekében, hogy a romák oktatásban való részvétele erősödjön, elengedhetetlen az oktatók megfelelő képzése, támogatása és erőforrás biztosítása az etnikailag kevert csoportok tekintetében. Másfelől nem hivatalos oktatási intézményeknek is a roma gyerekek integrációját, és nyelvi fejlesztését kell szem előtt tartania. A projekt a tanárok képzését, szülők motiválását és a gyermekek nyelvi kompetenciájának fejlesztését is támogatja.

Összetett diszkrimináció
A romák nem csak faji, etnikai szempontból szenvednek a diszkriminációtól, hanem a roma nők, mozgássérültek és homoszexuálisok is a megkülönböztetés áldozatai. Az összetett diszkrimináció a több szempontból való diszkriminációt fedi. Az összetett diszkrimináció azt jelenti, hogy egy személy több szempont alapján szenved diszkriminációtól, a szempontok halmozottan fejtik ki hatásukat. Az egymást fedő diszkriminatív szempontok egymással kölcsönhatásban állnak, egymástól nem elválaszthatók. Számos kifejezés használatos az összetett diszkrimináció kapcsán, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban ez használatos.
Napjainkban az összetett diszkrimináció koncepciója - mely leginkább a munkaerő piacon tapasztalható - a döntéshozó szervek kedvelt szóhasználatává válik. A diszkrimináció megértése többé már nem két társadalmi csoport kapcsolatának elemzéséről szól, hanem világossá vált, hogy a diszkrimináció természete és mozgatórugója a társadalmi sokszínűségnek köszönhetően egy nagyon komplex háttérrel rendelkezik.
Míg az összetett diszkrimináció gyakorlati szinten könnyedén azonosítható, jogi szinten ugyanez - egy két kivételtől eltekintve (Ausztria, Németország, Románia és Spanyolország) - már nem annyira egyértelmű. Az említett országokban az összetett diszkrimináció világosan definiált. Az összetett diszkrimináció jelenlétének felismerése viszonylag új dolog, így a megfelelő válasz még várat magára.
Az adatgyűjtés hatékonyabb, fejlettebb formája alkalmas kell, hogy legyen a különböző csoportokat érintő diszkrimináció azonosítására. Az European Commission számra tett javaslatok egy átfogó program beindítását célozzák. Egy a csoportok között fennálló különböző bánásmódot világosan bemutató program beindítására számos javaslat létezik.
Magában a törvénykezés nem alkalmas arra, hogy megteremtsen egy diszkriminációtól mentes társadalmat. Kezdeményezés, kampányok egész sora szükséges ahhoz, hogy az egyén számára is világosak legyenek jogai. Az European Comission által 2007-ben közzétett jelentés az összetett diszkriminációról arról értekezik, hogy fórumoknak és hálózatoknak kell létrejönni annak érdekében, hogy perbeszéd, ismeretanyag átadása révén a csoportok közelebb kerüljenek egymáshoz. A projekt kiemelten fontos eleme az összetett diszkrimináció elleni küzdelem.

Contracting Authority:
The European Commission - DG Enlargement
IPA 2009 - Civil Society Facility - Regional Programmes

"Support to Partnership Actions to Minorities/Vulnerable Groups Organisations"
Grant Application Form

Budget line: 22.020701
Reference: EuropeAid/129897/C/ACT/MULTI

Deadline for submission of concept notes and applications: 1 July 2010

Title of the action: Together against discrimination of Roma
Number and title of lot n/a
Location(s) of the action: Hungary, town of Pecs; Serbia, town of Sombor, Bosnia and Herzegovina, town of Tuzla, Croatia, town of Beli Manastir
Name of the applicant CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET (CKKE)
Romany Society for General and Cultural Education
Nationality of the applicant Hungarian
EuropeAid ID HU-2010-GPC-2306073496
Legal status Not for profit organisation
Partner(s)
1. Association of Roma friendship Luna, HR-2010-EKH-2806104692, Croatian
2. ZaMirNET, HR-2007-DRP-2711336261, Croatian
3. Association "Zemlja djece", BA-2009-AYM-2702368366, Bosnian
4. K.U.D. "Rumunka" Bački Monoštor, 1277972250729, Serbian
Total duration of the action: 18 months

1. Relevance of the Action

 • Provide a general presentation and analysis of the problems and their interrelation at all levels.
  Reports from international supervisory bodies, such as Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) or the European Committee of Social Rights, show that discrimination against Roma has often an institutional or systemic nature, being carried out not only by private parties but also by public institutions. Roma also experience discrimination determined by factors such as religion, gender or disability, and because of the complex overlap of different individual identities, the detrimental treatment suffered by Roma people often amounts to a multiple discrimination.
  Roma are also one of Europe's most vulnerable groups. Research has shown that in essentially every aspect of life, Roma are worse off than average: Roma have higher rates of infant mortality, lower life expectancy, lower per-capita income, and higher unemployment, all major indicators of social exclusion
 • Identify clearly specific problems to be addressed by the action.
  The exclusion of the Roma Communities from employment
  Roma are often exposed to discrimination at employment due to the stereotypes an prejudice of potential employer. Data on number of cases do not exist due to the poor monitoring and reporring. Additonally, many Roma lack skills needed for employment due to the failure of education system to accomodate for specific needs of Roma.
  The exclusion of the Roma Communities from education
  The European Agency for Fundamental Rights (EUFRA) has recently recognised that Roma children, in spite of the increasing number of dedicated programmes, still suffer peculiarly high levels of discrimination with respect to the education system: a) in primary education the enrolment and attendance of Roma pupils' are disproportionately low all over Europe; b) Roma pupils present an uneven and only partial transition to secondary education, with high drop-out; c) segregation of Roma pupils, although formally banned from education policies, still persists in many respects. Their placement in separate classrooms or in special schools is justified on the grounds of their (perceived) "different needs", or of their patterns of behaviour, or as a reaction to their learning difficulties. Their separation from other pupils may also be a result of their residential segregation or isolation
  Multiple discrimination
  Roma may find themselves discriminated against not only because of their racial or ethnic origin, but also because they are female, disabled, homosexual or elderly (or any combination of these).
  'Multiple discrimination' describes the situations where a person can be subjected to discrimination on more than one ground.
 • Include a brief description of the target groups and final beneficiaries.
  Target group are Roma associations in Hungary, Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina. They are primary target while teachers, parents, other civil society organisations, local authorities, equality bodies, ombudsmen are secondary target. There will be 350 direct participants. Project beneficiaries are Roma Communities. Estimated number is at least 317.000.
 • Demonstrate the relevance of the proposal to the needs and constraints in general of the target country(ies) or region(s) and to the target groups/final beneficiary groups in particular.
  In Croatia and Bosnia, Roma associations are weak with insufficient capacity for policy advocacy. In Serbia and Hungary Roma associations are more developed and active. This project will build capacities of Roma association for monitoring and reporting cases of discrimination in targeted countries by enabling sharing of knowledge and experiences. Moreover, project will develop models that can be reablicable in other countries. It will also build networks and collaboration between Roma associations and other relevant NGOs and public sector. The Decade of Roma Inclusion advocates for e quality of Roma. This requires interventions both on the side of demand (Roma Communities) and supply (the state/municipalities).
 • Demonstrate the relevance of the proposal to the objectives and priorities and requirements of the call for proposals (point 1.2 of in the Guidelines for grant applicants).
  The overall objective of the CSF, of which this Call for Proposals forms part, is to strengthen civil society and our project activities are designed to build capacity of civil society organisation for activities aimed at combating discrimination of Roma and influence policy making..
  The specific objectives of this Call for Proposals are to encourage the development of sustainable partnerships and networks among organisations and our project builds collaboration between Roma and relevant non-Roma associations and public sector in four countries. It also enables knowledge and experience sharing between more developed and less developed Roma associations in the region.
  As stipulated in the Call, this trans-border cooperation between CSOs should have an impact on the situation of minorities and vulnerable groups in the region and therefore target the reinforcement of human rights and more precisely equal access to social and cultural rights as well as to combat discrimination. Project activities address discrimination of Roma (minority, vulnerable group) in four countries with potential re-application in other countries.

2. Description of the action and its effectiveness

 • Provide a description of the proposed action including, where relevant, background information that led to the presentation of this proposal. This should include:
 • a description of the overall objective of the action, duration, expected results; The project "Together against discrimination" aims at building capacities of Roma associations and other stakeholders for reducing the existing gap between anti-discrimination legislation and practices in domain of education and employment.
  Project duration is 18 months.
 • Expected results include: Improved capacities of Roma associations in 4 countries to monitor and report discrimination of Roma at employment and education.
 • Developed Romani activists in 4 countries capacity to place multiple discrimination onto the agenda of EU institutions, in order to pass an effective legal strategy to address multiple discrimination.
 • Improved capacities of Roma associations in 4 countries to advocate that Equality bodies in their respective countries collect cross-ground referenced data on discrimination to make the intersection of different grounds visible in the number of lodged complaints and cases handled.
 • Raised awareness among Roma and other stakeholders in 4 countries of especially vulnerable "minorities within minorities" i.e. Roma women, gay and lesbian Roma, Roma persons with disability etc.
 • Improved management capacities of Roma associations in Croatia and Serbia to participate in larger cross-border projects. In this project, less experienced organisations are learning from more experienced.
 • Improved capacities of Roma associations in 2 countries to develop partnerships with actors in education (teachers, school authorities, national authorities). Improved capacities among Roma associations in 2 countries to advocate for implementation of the school curriculum that will reflect the diversity of population.
 • a description of the proposed activities and their effectiveness;
 • 1. Training for Roma associations and other stakeholders in measures to combat multiple discrimination
 • Workshop on identifying multiple discrimination of Roma
 • Workshop on monitoring and reporting multiple discrimination of Roma
 • 2. Multistakeholder consultative process to develop a model for grasroot monitoring and reporting of multiple discrimination, primarily in employment
 • Consultative meetings
 • Round table
 • 3.Trainning for Roma associations and other stakeholders in measures addressing integrated quality education for Roma children
 • Workshop on best practices in integrated education
 • Workshop on tolerance and multicultural education
 • 4. Multistakeholder consultative process to develop a model for promotion of integrated education
 • Consultative meetings
 • Round table
 • Community project
 • Publishing
 • Documentary film
 • involvement of any implementing partners, their role and relationship to the applicant, if applicable; CKKE Hungary is main applicant also responsible for implementation of all project activities in Hungary. Luna Croatia is responsible for project logistics in Croatia. Luna will work closely with Croatia that will select trainers, develop workshop agenda and take care of consortium visibility (documentary and web site). It is also a process of management capacity building of association Luna.
  Association Zemlja djece from Bosnia is in charge of all project activities in Bosnia. Association K.U.D. "Rumunka" from SERBIA is in charge of all project activities in Serbia.
 • other possible stakeholders (national, local government, private sector, etc.), their anticipated role and/or potential attitudes towards the project.
  In all project countries target group (primary and secondary) have expressed their interest in project activities. Local authorities provided political support for project implementation.

3. Sustainability of the action

 • Provide an initial risk analysis and possible contingency plans. This should include at least a list of risks associated with each main activity proposed accompanied by relevant corrective measures to mitigate such risks. A good risk analysis would include a range of risk types including physical, environmental, political, economic and social risks.

  Main risks would include lack of interest among target group; workshop content inadequate for target group (considering educational background), lack of time among teachers, tensions within local communities between Roma and non-Roma, political instability in IPA countries.
  Remedies would include building strategic alliances, using media to raise interest, adjusting workshop content by providing real life examples instead complicated theories, make agreements with school officials that teachers' participation in project is acknowledged as professional development, select more open community to pilot Community project, if possible re-allocate project activities in Bosnia.
 • Give the main preconditions and assumptions during and after the implementation phase. Main precondition is funding. Assumption include stable consortium, smooth collaboration between Roma associations in each country, readiness among public sector employees (school employees, equality bodies etc.) to plan and act to bring about change.
 • Explain how sustainability will be secured after completion of the action. This can include aspects of necessary measures and strategies built into the action, follow-up activities, ownership by target groups etc.

  All project partners will remain active upon project activities. During the project they will plan for continuation and search for suitable funding sources. For matching funds, consortium will approach Open Society Institute, Balkan Trust for Democracy, Roma Education Trust and local donors.
 • Title
  Project title: "Together against discrimination of Roma"
 • Location(s)
  Project will be implemented on several locations:
 • Republic of Hungary, town of Pécs, south-west of the Country
 • Republic of Croatia, town of Beli Manastir, eastern Croatia
 • Bosnia and Herzegovina, town of Tuzla, north-eastern part of the Federation of Bosnia and Herzegovina
 • Republic of Serbia, town of Sombor, northwest part of Serbian autonomous province of Vojvodina
 • Summary (max 1 page)
Total duration of the action 18 months
Objectives of the action The project "Together against discrimination" aims at building capacities of Roma associations and other stakeholders for reducing the existing gap between anti-discrimination legislation and practices in domain of education and employment.
Specific objectives
- to enable sharing of strategies, initiatives and approaches, learning based on experience and best practices, and the dissemination of knowledge.
- to support trans-national, inter-institutional and inter-sectorial cooperation among actors, Roma and non-Roma, in the field of equal treatment in employment and education
- to generate a pool of knowledge, instruments and models (assessment indicators, multicultural education formats, parents outreach etc.) to standardise experiences and enable multiplication of project outcomes.
Partner(s) Main applicant: Romany Society for General and Cultural Education (CKKE) HU-2010-GPC-2306073496, Hungary
Partners:
1. Association of Roma friendship Luna, HR-2010-EKH-2806104692, Croatian
2. Association "Zemlja djece", BA-2009-AYM-2702368366, Bosnian
3. K.U.D. "Rumunka", 1277972250729, Serbian
Target group(s) Primary target group are Roma associations and secondary other stakeholders (civil society and public sector) in domain of access to employment, education, free legal aid, human rights monitoring in Hungary, Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina.
Final beneficiaries Final beneficiaries are Roma Communities in targeted countries.
Estimated results
 • Improved capacities of Roma associations in 4 countries to monitor and report discrimination of Roma at employment and education.
 • Developed Romani activists in 4 countries capacity to place multiple discrimination onto the agenda of EU institutions, in order to pass an effective legal strategy to address multiple discrimination.
 • Improved capacities of Roma associations in 4 countries to advocate that Equality bodies in their respective countries collect cross-ground referenced data on discrimination to make the intersection of different grounds visible in the number of lodged complaints and cases handled.
 • Raised awareness among Roma and other stakeholders in 4 countries of especially vulnerable "minorities within minorities" i.e. Roma women, gay and lesbian Roma, Roma persons with disability etc.
 • Improved management capacities of Roma associations in Croatia and Serbia to participate in larger cross-border projects. In this project, less experienced organisations are learning from more experienced.
 • Improved capacities of Roma associations in 2 countries to develop partnerships with actors in education (teachers, school authorities, national authorities).
 • Improved capacities among Roma associations in 2 countries to advocate for implementation of the school curriculum that will reflect the diversity of population.
  Main activities
 • Workshop on identifying multiple discrimination of Roma
 • Workshop on monitoring and reportin multiple discrimination of Roma
 • Consultative meetings
 • Round table
 • Workshop on best practices in integrated education
 • Workshop on tolerance and multicultural education
 • Consultative meetings
 • Round table
 • Community project
 • Publishing
 • Documentary film Objectives (max 1 page)
Overall objective

The project "Together against discrimination"
aims at building capacities of Roma associations and other stakeholders for reducing the existing gap between anti-discrimination legislation and practices in domain of education and employment.

Specific objectives

- to enable sharing of strategies, initiatives and approaches, learning based on experience and best practices, and the dissemination of knowledge.

- to support trans-national, inter-institutional and inter-sectorial cooperation among actors, Roma and non-Roma, in the field of equal treatment in employment and education

- to generate a pool of knowledge, instruments and models (assessment indicators, multicultural education formats, parents outreach etc.) to standardise experiences and enable multiplication of project outcomes.

Relevance of the action

 • Provide a detailed presentation and analysis of the problems and their interrelation at all levels.
  The Roma population is the poorest and one of the fastest growing in the region, living predominantly on the margins of society. Roma are one of the largest ethnic minority groups in Europe. There are about ten million Roma in Europe, living in virtually every country on the continent. There is no single type of Roma but a rich variety of cultures, traditions and other characteristics. They speak different languages and practice a number of religions.
  Because of anti-Ziganism, many Roma have sadly been afraid to display their Roma identity openly. This is one reason why the number of Roma in national censuses is usually much lower than the real figure.
  A considerable part of the Roma population in Europe does not have any authorized legal status. This is a fundamental issue, as it strongly influences rights to the social security and health system and to education, as well as the standard of living and possibilities to participate in public and political life. Reports from international supervisory bodies, such as Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) or the European Committee of Social Rights, show that discrimination against Roma has often an institutional or systemic nature, being carried out not only by private parties but also by public institutions. Roma also experience discrimination determined by factors such as religion, gender or disability, and because of the complex overlap of different individual identities, the detrimental treatment suffered by Roma people often amounts to a multiple discrimination.
  Roma are also one of Europe's most vulnerable groups. Research has shown that in essentially every aspect of life, Roma are worse off than average: Roma have higher rates of infant mortality, lower life expectancy, lower per-capita income, and higher unemployment, all major indicators of social exclusion.
 • Provide a detailed description of the target groups and final beneficiaries and estimated number.
  Project primary target group are representatives of Roma associations in Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia as well as other stakeholders active in domain of employment and education (human rights organisations, school authorities and teachers, employment agencies, equality bodies, local authorities, free legal advice providers etc.) It is expected that 350 representatives of Roma associations and other stakeholders will participate in project activities directly.
  Project partners will make sure that there is gender and age balance among project participants. Project partners will also make sure that at least 50% of participants in each workshop are members of Roma community. Considering the project objectives, it is important that there is a mixture of participants in terms of race, gender, age, ethnicity, religion etc.
  Final beneficiaries are Roma Communities in targeted countries. Officially, there are 205,720 Roma in Hungary (census 2001); 9,463 Roma in Croatia (census 2001), 108,193 in Serbia (census 2002) and 8,864 Roma in Bosnia (census 1991). Therefore we may say that number of final beneficiaries can be estimated to at least 317,000.


  (Unofficial estimated numbers of Roma population are much higher. For illustration, the Council of Europe estimates that 400,000 to 800,000 Roma live in Serbia. )
 • Identify clearly the specific problems to be addressed by the action and the perceived needs and constraints of the target groups.

  The exclusion of the Roma Communities from employment
  "The mass unemployment is most frequently considered to be a consequence of supply-side factors and deficiencies in unemployed Roma such as the low or absence of educational qualifications; because many have work-based skills that are no longer relevant in a modern labour market, and also because many Roma live in detached settlements with limited access to jobs. Undoubtedly, these factors… constitute very real barriers that reduce employability and exclude many Roma from work, but there is another dimension that is often overlooked…; that is the various forms of direct and indirect discrimination that impair access to employment. […] Securing gainful employment is significantly hampered by prejudiced behaviour and popular beliefs that unemployment and worklessness is a situation that many Roma have chosen, either now or in the past.
  These stereotypical views fuel widespread negative attitudes that Roma do not deserve or do not want to work. […]
  Unemployment, especially when it is long term and spatially concentrated, is a complex phenomenon that is difficult to overturn. The problem is multi-layered and inter-generational and it is impossible to separate the effects of current and past discriminatory behaviour from what are often seen as autonomous factors, such as educational attainment, birth rates, living conditions, health, and location". (ERRC, 2007)
  This project will build capacity of Roma associations to monitor and report discrimination of Roma at employment.

  The exclusion of the Roma Communities from education
  The European Agency for Fundamental Rights (EUFRA) has recently recognised that Roma children, in spite of the increasing number of dedicated programmes, still suffer peculiarly high levels of discrimination with respect to the education system: a) in primary education the enrolment and attendance of Roma pupils' are disproportionately low all over Europe; b) Roma pupils present an uneven and only partial transition to secondary education, with high drop-out; c) segregation of Roma pupils, although formally banned from education policies, still persists in many respects. Their placement in separate classrooms or in special schools is justified on the grounds of their (perceived) "different needs", or of their patterns of behaviour, or as a reaction to their learning difficulties. Their separation from other pupils may also be a result of their residential segregation or isolation.
  Many Romani children have no or limited command of the language spoken by the majority population. At present, the languages spoken by Roma are virtually absent from schools of the three countries, unlike other minority languages.
  Factors influencing inadequate Roma access to education also include lack of training, support and resources for school personnel to deal with ethnically mixed classes; low educational levels and past discrimination experience on the part of the parents, resulting in poor motivation in investing in children's education; lack of informal education facilities, helpful to support the socialization of Roma children, as well as their acquisition of linguistic skills. The fact remains that education still acts as a channel of intergenerational reproduction of Roma social inequalities.
  To sustain Roma access to school and enhance attainment in education, it is essential to support, on the one hand, training, support and resources for school personnel to deal with ethnically mixed classes, and, on the other hand, informal education facilities helping to support Roma children in their socialisation as well as their acquisition of linguistic skills. This project will address teachers skills, parents motivation and children' language skills.

  Multiple discrimination Roma may find themselves discriminated against not only because of their racial or ethnic origin, but also because they are female, disabled, homosexual or elderly (or any combination of these).
  'Multiple discrimination' describes the situations where a person can be subjected to discrimination on more than one ground. Compound discrimination, in contrast to Multiple discrimination,describes a situation where a person suffers discrimination on the basis of two or more grounds at the same time and where one ground adds to discrimination on another ground. Intersectional discrimination refers to a situation where several grounds operate and interact with each other at the same time in such a way that they are inseparable. Sometimes those definitions are used interchangeably. We use here "multiple discrimination" as an umbrella term.
  The concept of multiple-discrimination, particularly as found in the labour market, is fast becoming common parlance among policy-making circles. Understanding discrimination is no longer about uncovering simple and dualistic links between two social groups: it is increasingly apparent that the nature and dynamics of discrimination are complex because the multiple positions occupied by people are shaped by numerous social attributes.
  While the intellectual and practical basis for recognizing multiple discrimination is clear, the legal basis is not so clear, with the exception of a few jurisdictions (Austria, Germany, Romania and Spain) where multiple discrimination is explicitly defined. Awareness of multiple discrimination is relatively new and so the development of an appropriate response has not yet been concluded..
  Improved data collection should be able to expose patterns of discrimination that affect particular sub-groups of people. Suggestions are made the European Commission to develop strategies to collect equality data taking into account all protected grounds as well as the adoption of an action plan that spells out the measures that will be taken for the development of an EU and a national knowledge base on multiple discrimination, including monitoring systems. A suggestion to National Equality Bodies would be cross-ground referenced data to make the intersection of different grounds visible in the number of lodged complaints and cases handled.
  Legislation on its own cannot achieve the goal of creating a discrimination-free society. Initiatives and campaigns are necessary to raise awareness among individuals of their right to equal treatment and access to justice. The report on multiple discrimination commisioned by the EC in 2007 recomende that Establish forums and networks to promote understanding, dialogue and cooperation across the grounds. Effective protection against Multiple Discrimination entails knowledge and understanding of the Phenomenon and this project will contribute in that respect.
 • Demonstrate the relevance of the action to the needs and constraints of the target country(ies) or region(s) in general and to the target groups/final beneficiaries in particular and how the action will provide the desired solutions, in particular for the targeted beneficiaries.

  The "Decade of Roma Inclusion 2005-2015" is an unprecedented international effort to combat discrimination and to close the gap in welfare and living conditions between the Roma and the non-Roma, in order to break the cycle of poverty and exclusion. The initiative is endorsed by nine Central and Eastern European countries including project counries.
  Across Decade countries, there is low participation of Roma in primary education, a high percentage of Roma children drop out of school early, primarily the consequence of different type of barriers within the education system and society. At the same time, there is lack of any centralised mechanism to collect data on education limits the availability of information on Roma participation and performance in schools.
  In all project countries, the labor market situation of the Roma minority is disastrous. Discrimination of Roma at employment is rarely documented, in all project countries. Attitudes of the majority population remain a significant part of the problem in project countries Another issue is the lack of skills demanded in a modern economy.
  In Croatia and Bosnia, Roma associations are weak with insufficient capacity for policy advocacy. In Serbia and Hungary Roma associations are more developed and active. This project will build capacities of Roma association for monitoring and reporting cases of discrimination in targeted countries by enabling sharing of knowledge and experiences. Moreover, project will develop models that can be reablicable in other countries. It will also build networks and collaboration between Roma associations and other relevant NGOs and public sector. The Decade of Roma Inclusion advocates for e quality of Roma. This requires interventions both on the side of demand (Roma Communities) and supply (the state/municipalities).
 • Demonstrate the relevance of the action to the objectives and priorities of the Guidelines.

  The overall objective of the CSF, of which this Call for Proposals forms part, is to strengthen civil society and our project activities are designed to build capacity of civil society organisation for activities aimed at combating discrimination of Roma and influence policy making..
  The specific objectives of this Call for Proposals are to encourage the development of sustainable partnerships and networks among organisations and our project builds collaboration between Roma and relevant non-Roma associations and public sector in four countries. It also enables knowledge and experience sharing between more developed and less developed Roma associations in the region.
  As stipulated in the Call, this trans-border cooperation between CSOs should have an impact on the situation of minorities and vulnerable groups in the region and therefore target the reinforcement of human rights and more precisely equal access to social and cultural rights as well as to combat discrimination. Project activities address discrimination of Roma (minority, vulnerable group) in four countries with potential re-application in other countries. Targeted domains are access to employment and education which is in line with Call priorities.

  Description of the action and its effectiveness

  Provide a description of the proposed action including, where relevant, background information that led to the formulation of the action. This should include:
 • Expected results (max 5 pages). Indicate how the action will improve the situation of target groups/beneficiaries as well as the technical and management capacities of target groups and/or any local partners where applicable. Be specific and quantify results as much as possible. Indicate notably foreseen publications. Describe the possibilities for replication and extension of the action outcomes (multiplier effects).

  Expected results (target group):
 • Improved capacities of Roma associations in 4 countries to monitor and report discrimination of Roma at employment and education. This will be done by training in monitoring and reporting multiple discrimination and developing and testing model to collect data. Total of 50 persons will be trained in monitoring and reporting multiple discrimination.
 • Developed Romani activists in 4 countries capacity to place multiple discrimination onto the agenda of EU institutions, in order to pass an effective legal strategy to address multiple discrimination This will be done by establishing effective collaborations with relevant organisations and institutions in the EU. At least 5 Roma organisations or organisations working with Roma in each country (in addition to project partners) will be involved in project activities.
 • Improved capacities of Roma associations in 4 countries to advocate that Equality bodies in their respective countries collect cross-ground referenced data on discrimination to make the intersection of different grounds visible in the number of lodged complaints and cases handled. This will be done by creating understanding of multiple discrimination and organising consultative processes and round tables. At least 5 Roma organisations or organisations working with Roma in each country (in addition to project partners) will be involved in project activities.
 • Raised awareness among Roma and other stakeholders in 4 countries of especially vulnerable "minorities within minorities" i.e. Roma women, gay and lesbian Roma, Roma persons with disability etc. Sometimes those that are discriminated themselves also discriminate others or, in case of organisations focus on single ground for discrimination. For instance, in such a marginalized group as the Roma, Romani women confront multiple grounds of discrimination: they face discrimination as women, as members of the Roma community, and as women within their community with its own discriminatory patriarchy traditions and practices. Their specific issues, problems, and needs are widely unaddressed. When it comes to gay Roma, it is still a taboo topic for most of the Roma communities. It will be addressed as part of training on identifying multiple discrimination. At least 5 Roma organisations or organisations working with Roma in each country (in addition to project partners) will be involved in project activities.
 • Improved management capacities of Roma associations in Croatia and Serbia to participate in larger cross-border projects. In this project, less experienced organisations are learning from more experienced. Throughout project duration there will be consortium meetings organised to address consortium management issues, help with managing finances and reporting. Additionally, equipment will be purchased for Roma associations, partners in the project - that will be used to manage project activities.
 • Improved capacities of Roma associations in 2 countries to develop partnerships with actors in education (teachers, school authorities, national authorities). It will be done via activities promoting Roma culture implemented in cooperation of Roma and non-Roma pupils. At least 2 Roma associations in each of the two countries (in addition of project partners) took part in Community project testing
 • Improved capacities among Roma associations in 2 countries to advocate for implementation of the school curriculum that will reflect the diversity of population. At least 2 Roma associations in each of the two countries (in addition of project partners) took part in Community project testing.

  Long-term impact (beneficiaries):

  It is expected that project activities will, in the long run, contribute to the development of legislative and practices addressing multiple discrimination in targeted countries and on EU level. This can only be achieved in collaboration with relevant organisations and networks in the EU.
  Secondly, project activities will support shift of policy attention towards early childhood as the crucial stage of lifelong learning. backed with sufficient financial resources and funding mechanisms.
  Additionally, it is expected that the project will, again in the long-term perspective, initiate creation of a teaching force which is well equipped with knowledge, skills and values for working in multicultural settings.This should contribute to the improved quality and efficiency of education and promotion of equity among pupils.

  Visibility actions and products:
 • Guide on monitoring and reporting multiple discrimination, 500 printed copies plus electronic version available from the project web site, multilingual (Hungarian, Serbian, English)
 • Manual How to work in diversified and multicultural classes, 500 printed copies plus electronic version available from the project web site, multilingual (Croatian, Eglish, Hungarian)
 • Roma fairytales for children, multilingual: Roma languages/Croatian and Roma languages/Bosnian, 500 copies printed plus electronic version available on CD rom.
 • Documentary film on project activities, up to 15 min, TV format
 • Project web site, multilingual
 • The proposed activities and their effectiveness (max 9 pages). Identify and describe in detail each activity to be undertaken to produce the results, justifying the choice of the activities, indicating their sequence and interrelation and specifying where applicable the role of each partner (or associates or subcontractors) in the activities. In this respect, the detailed description of activities must not repeat the action plan to be provided in section 1.9 below.

  Training for Roma associations and other stakeholders in measures to combat multiple discrimination

  1.1. Workshop on identifying multiple discrimination

  European Union discrimination law, like the discrimination law in a number of different jurisdictions, has developed from the recognition of a number of different grounds for discriminatory behaviour. Unfortunately, although the problem of multiple discrimination is believed to be widespread, on the whole it has not been integrated into legal remedies, policy making or appropriate data collection. There have been few legal cases where it has been raised directly.
  The concept of intersectionality was established in 1991 by African-American scholar Kimberlé Crenshaw (although various versions of this concept have appeared before). She established that identity politics often conceal or ignore intra-group differences. Thus, politics that only address violence against women usually only consider the gender dimension, although other dimensions of identity, such as race, class, ethnicity, sexual orientation, etc., can also have an influence on violence against women. They can even be the main cause of such violence.
  Crenshaw makes the distinction between three types of intersection: structural intersection, political intersection and representational intersection. Quite often intersectional discrimination is understood as "multiple discrimination". However it is believed that in contrast to intersectional discrimination, multiple discrimination does not speak about "new content" established at the intersection of several personal circumstances but perceives various forms of discrimination, which an individual faces, as a sum.
  Some would argue that the problems of multiple discrimination lie at the heart of the failure of equality law and policy in relation to persistent inequalities.

  Workshop content:
 • Anti-discrimination legal frameworks and its shortcomings
 • Discrimination, Compound discrimination and Intersectional discrimination
 • Intersectionality: Theoretical, Political and Legal Concepts
 • An intersectional approach to discrimination: structural intersection, political intersection and representational
 • Discrimination Through Failure to Provide Differential Treatment.(Case of Mu?oz Díaz v. Spain, Application no. 49151/07, 8 December 2009)
  A comparison of the treatment of Ms Mu?oz to that of other women who have been denied a widow's pension because they had not married in accordance with applicable civil law demonstrates that this is an obvious case of discrimination resulting from failure to provide differential treatment.

  Participants: project partners, representatives of Roma associations and other stakeholders from Hungary and Serbia. Estimated number of participants per workshop is 25.
  Project partners from Hungary and Serbia that are focused on multiple discrimination will attend all workshops organised in each of two countries. Other partners focused more on education, will attend one training of their choice in Hungary or Serbia. It is important that all partners have an overview of all project activities and issues addressed, although not necesarily all of them in same depth. This is important to provide for easier planning of future joint activities and to facilitate exchange of knowledge.
  Trainers will be recruited among scholars and from specialised organisations, state agencies and offices.
  Duration: two days in each of two countries
  Site: Hungary and Serbia

  Workshop on monitoring and reporting multiple discrimination

  NGOs offer a vital alternative data source that comes directly from experiences of those individuals and communities suffering from discrimination. Shadow Reports and other reports are produced to fill the gaps in the official and academic data, to offer an alternative to that data and to offer an NGO perspective on the realities of discrimination in the EU and IPA beneficiary countries.
  Despite the fact that civil society organisations have been providing some forms of legal aid to thousands of citizens for many years now, the free legal aid system in IPA countries is still only emerging in terms of its statutory regulation and consistent implementation in practice. For instance, certain forms of free legal aid were envisaged in the National Programme for Roma in the Republic of Croatia, and trade unions were also allowed to offer some forms of legal aid based on certain statutory provisions. These were, however, only transitional and fragmentary solutions. This workshop will also address system of free legal aid in the context of monitoring and reporting multiple discrimination.
  A major problem in tackling multiple discrimination concerns the suitable "comparator". In fact, in order to decide whether discriminatory treatment has occurred, a comparison between two persons is usually needed. For example, in the case of two persons competing for rented accommodation, a comparison between the person allegedly discriminated against and the non-discriminated one should be made. Where no real person exists to take the role of comparator, a hypothetical comparator is needed. With multiple discrimination, this scenario becomes even more difficult and is complicated by the fact that anti discrimination directives have adopted a single-ground comparison model without directly addressing the problem of finding a suitable comparator in this specific case.
  This workshop will address some methodological issues as well.

  Workshop content:
 • System of local actors in monitoring and reporting of discrimination, opportunities and shortcomings
 • Data collection methods , statistical, empirical data
 • Cross-ground referenced data
 • Methodological framework for monitoring multiple discrimination - possible options

  Participants: project partners, representatives of Roma associations and other stakeholders from Hungary and Serbia. Estimated number of participants per workshop is 25.
  Trainers will be recruited among scholars, specialised organisations, networks and state agencies and offices such as EQUINET- European network of equality bodies, European Roma Right Centre, The European Network against Racism (ENAR) etc. Duration: two days in each of two countries
  Site: Hungary and Serbia

  Consultative meetings on the issue of multiple discrimination

  This activity is composed of serial of meetings with equality bodies, human rights associations, Roma associations, researchers, employment agencies, trade unions, free legal aid providers and legal experts. There should be at least 3 meetings organised in Hungary and 3 in Serbia.
  Local partner will organise and host the meetings, take minutes and prepare short reports that will be available from the project web site and/or partners' web sites. With technical assistance of experts, partnerss in Hungary and Serbia will joinly prepare a proposed model for grasroot monitoring and reporting of multiple discrimination, primarily in employment. Partners will make sure that the most prominent experts in the field are hired to provide technical assistance, particularly since the field is rather new and new mathodology needs to be developed. Sufficient resources are therefore planed in the project budget.
  The model will discussed with Roma associations and other relevant organisations in all four participating countries as well as with equality bodies. Proposed model will be published as Guide on monitoring and reporting multiple discrimination that will be diseminated among stakeholders. Partners from Croatia and Bosnia will not attend consultative meetings in Hungary and Serbia but will be involved in discussion related to the Guide.
  The Guide will be multilingual (Hungarian, Serbian, English): Due to the similarity of languages, partners in Bosnia and Croatia may use version in Serbian.
  Estimated number of participants per each consultative meeting is 15.

  Round table on multiple discrimination of Roma

  In order to inform about project results, raise awareness on the issue of multiple discrimination among relevant institutions as well as wider citizenry, one round table per country (Hungary, Serbia) will be organised. Speakers will include Roma associations, public ombudsman, equality bodies, human rights associations and legal experts. Guide on monitoring and reporting multiple discrimination will be introduced at the round tables. Estimated number of participants per round table is 40.
  Duration: 3 hours, each round table
  Site: Hungary and Serbia

  Traiinning for Roma associations and other stakeholders in measures addressing integrated quality education for Roma children

  Workshop on best practices in integrated education

  The Decade of Roma Inclusion advocates for increased access to quality education for Roma. However, attitudes of the majority population remain a significant part of the problem in many countries. Teachers usually hold low expectations of their capabilities and motivation which, in turn influences teachers' behavior and confirms the low expectation results. Instead of offering additional support to children for mastering the curriculum, the schools require parental support which Roma parents seldom can offer. Roma parents are commonly under-represented in school boards or parent councils, so their concerns are rarely heard.
  At the same time, one of the most effective ways to address prejudice and reduce social distance is to increase interaction between children of different communities, and by ensuring high standards of schooling. It also is necessary to foster inclusion of children from vulnerable groups early into the education systems, prior to compulsory education. Inclusion needs to be actively promoted through easy language acquisition, acquiring skills and specific knowledge, boosting self-respect and socializing into the culture of the formal education system. There are best practices that will be introduced to the workshop participants. Information provided should raise expectation of Roma in relation to the quality education the state should ensoure (since it is a public school system), and support civil society advocacy in this field.

  Workshop content:
 • Human rights approach to education
 • Importance of high quality integrated preschool education
 • Mechanisms for increased parent participation
 • Facilitating enrolment of Roma children through provision of additional services
 • Inter-sectoral teams at local level to ensure cooperation between responsible bodies

  Participants: project partners, representatives of Roma associations and other stakeholders from Croatia and Bosnia and Herzegovina. Estimated number of participants per workshop is 25.
  Project partners from Hungary and Serbia will attend one workshop in country of choice (Croatia and Bosnia) since the workshoop format will be the same. They will take part in this workshop to learn about context in Bosnnia and Croatia, to network with local organisations and gain insight into the issue of integrated education.
  Trainers will be representatives of intiatives and projects such as "Educational City" implemented in the Municipality of Reggio Emilia, Italy.
  Duration: two days in each of two countries
  Site: Croatia, Bosnia and Herzegovina

  Workshop on tolerance and multicultural education

  Classroom and school environment shape children's perceptions of self and others and contribute to immediate and long-term learning aspirations and outcomes. Roma children have lower rates of enrolment and far higher rates of drop-out not only because of poverty, but also because of inability of education systems to create enabling and supportive environments where children's voices are heard, their participation is encouraged and where the cultural differences are celebrated. The most recent labor market research demonstrates that, besides cognitive skills and competences (e.g. literacy and numeracy), other dimensions are of comparable importance. Positive selfesteem, the sense of controlling one's own destiny, and the ability to cope with difficult situations are found to be important determinants of labor market success.
  One of the key reasons for enrolment of Roma children to special schools is the lack of capacities of education professionals to support inclusion and foster culturally sensitive and anti-biased classroom environment and a lack of overall vision on how to make the education systems more equitable. This workshop will provide guidance for teachers on how to work in diversified and multicultural classes and on human rights. It will also increase awareness on responsibilities of teachers and other educational professionals for ensuring equal access to education for all children.

  Workshop content
 • Human rights perspective to education
 • Discrimination and social exclusion of Roma
 • How to create cooperative learning opportunities involving Roma and non-Roma children.
 • Roma assistats in school
 • Building trust with Roma parents

  Participants: project partners, representatives of Roma associations, teachers and school managers from Croatia and Bosnia and Herzegovina. Estimated number of participants per workshop is 25.
  Trainers are members of Roma Community, human rights and education experts such as National Network of Educational Integration - Hungary (OOIH)..
  Duration: two days in each of two countries
  Site: Croatia, Bosnia and Herzegovina

  Multistakeholder soncultative process to develop a model for promotion of integrated education

  Consultative meetings on integrated education

  Solutions do not lie in education alone. It is not possible to bring about social inclusion in a sustainable and effective way by working within one sector alone. Indeed, action in housing, employment and health services are also needed. At the same time, education change can be a means to pull in changes in other sectors
  Public financing, and the way it is allocated, is the key policy lever for governments to achieve better education outcomes in terms of higher attainment and better learning for Roma children.
  Helping socially disadvantaged children achieve better learning outcomes will require additional financing for schools. However, if allocated well, these additional investments can be expected to yield substantial returns in the future - ultimately contributing to a more educated and productive population.

  Consultative meetings will be held with equality bodies, human rights associations, Roma associations, researchers, employment agencies, Roma and non-Roma parents. There will be at least 3 meetings organised in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Meeting minutes will be available from the project web site and/or partners' web sites. Among other, these meetings will be used to announce Community project and gain support for pilot in local community.

  Community project - model of promotion of integrated education

  In collaboration with stakeholders and with technical assistance of experts, partnerss in Bosnia and Herzegovina and Croatia will joinly prepare a Community project that will be implemented in both countries. Its purpose is to ensure participation and cooperation of both, Roma and non-Roma parents, in the school life:, to build the liaison between the school and Roma community and to show that proactive approach to integrating Roma children gives results - and it is not mission impossible!
  The language plays a vital role in retaining cultural identity, but it also represents a significant barrier to integration. Knowledge and common use of the language of the host country determines the level of integration of the groups: it allows children to attend normal schools, mothers to communicate with doctors and social workers, etc. Community project will also show how language skills can be improved in friendly and entertaining way, promoting multiculturalism, cooperation and respect among pupils, parents and teachers. It will also model community outreach and information programs focused on parents and youth that can stimulate demand for more and better education
  In short, the Community project is a cultural event that promotes Roma culture among non-Roma (Croatia and Bosnia and Herzegovina), involving pre-school and primary school children (first 4 grades). It involves preparing children theatrical performances (mixed Roma and non-Roma children) to support learning of second language (under supervision of language experts). Learning texts will be supported by language experts and acting experts from drama schools and Roma theater Chaplin from Croatia. Parents and teachers will be involved in preparations as well. Eventually, children perform with a play based on Roma fairytale and they use both Roma and majority language correctly.
  Participating children will get framed photografy from the event and a photo gallery will be organised in local community, probably school premises.
  It is estimated that in each of two location there will be at least 40 participants involveed in Community projects (children, parents, teachers etc.)

  Round table on integrated education for Roma children

  Eventualy, a round tables on integrated education for Roma will be organised - one in Croatia and one in Bosnia and Herzegovina. Purpose of the round tables is to raise awareness of segregation of Roma children and measures to promote integrated education. Speakers will be representatives of Roma associations, parents, children, teachers, equality bodies, onbudsman for children.
  At the round table, two publications will be presented to the audience: A Manual How to work in diversified and multicultural classes and Roma fairytales for children.
  Estimated number of participants per round table is 40.
  Duration: 3 hours, each round table
  Site: Croatia and Bosnia and Herzegoivna

  Project documentary film

  During the project implementation, a documentary will be made to present efforts of Roma associations working on equality and social integration of Roma, their interaction with non-Roma associations and majority population in local communities. The emphasis will be on achievements and strengths and commitment. The documentary will also inform about EU policies and mechanism of supporting minority rights.
  Documentary will be done by film maker specialised in human rights topics. The format will be suitable for television. All partners will organise events (final press conferences or similar.) introducing the documentary and presenting project achievements. The documentary will have subtitles in languages of the project countries. A trailer will be available from the project web site.

  Methodology
  Describe in detail:
 • the methods of implementation and reasons for the proposed methodology;

  Project activities are aimed at building capacity of Roma association to advocate and implement activities to reduce the existing gap between anti-discrimination legislation and every-day practice. Knowledge shared and models and instruments created within the project should improve the ability of Roma individuals, groups, and organisations to articulate their needs and interests within the various decision-making fora. With regard to the necessity of achieving the integration of the Roma the mere prohibition of direct or indirect discrimination is deemed not to be sufficient.
  The involvement of NGO and Roma community organisations/representatives in design and Project implementation will maximise its effectiveness thanks to their strong commitment and knowledge of the needs of the target groups. Moreover through these organisations it is much easier to tackle internal differences of the Roma subcommunities. The central component therefore is the concept of the mobilisation of Roma at the grassroots level.
  Within the scope of this project, new partnerships are organized, linking to existing networks (around desegregation, classroom practice, public financing and monitoring etc).

  Capacity building activities are divided in training activities delivered in form of interactive workshops containing also theoretical parts, all followed by hands-on activities where participant work on models and instruments and test them in real situation. Models and instruments will be developed with assistance of experts (ie. European Roma Rights Centre, National Network of Educational Integration - Hungary (OOIH)) and based on relevant research and conference
  recommendations (such as Roma Decade implementation, The European Roma Summits, The European Platform for Roma Inclusion) and documented best practies such as ACCEDER in Spain, Suomen Romako in Finland, Educational city in Italy etc.

  Roma associations and other relevant human rights association as well as other stakeholders will be invited to participate in project activities. Participants in each country will be selected based on their previous experience and committment.
  However, due to the budgetary restrictions, project participants need to speak official language of the host country while translation from English during the workshop will be provided by the project. Project partners will take care that participants reflect diversity of Roma Communities in respect to age, gender, religion etc.

  Throughout the project, partners will regularly held consortium meetings to exchange information on implementation progress, discuss problems and make plans. First kick-off meeting will have purpose to introduce consortium agreement, reporting obligations, managing of financees and communication within the consortium. In this way, smaller organisations will build their capacities to manage larger projects.

  Additionally, project partners attend activities organised by other partners to gain new knowledge, share experiences and network with organisations in other countries. However, project activities are organised nationally and participants are representatives of the organisations in particular country. The idea of bringing participants accross the border and organising one workshop per topic for all countres was abandoned due to high transportation costs and problems with documents, visas and Schengen regime.
 • where the action is the prolongation of a previous action, explain how the action is intended to build on the results of this previous action. Give the main conclusions and recommendations of evaluations that might have been carried out;

  The action is not the prolongation of a previous action.
 • where the action is part of a larger programme, explain how it fits or is coordinated with this programme or any other possibly planned project. Please specify the potential synergies with other initiatives, in particular from the European Union;

  The action is not part of a larger programme but it fits within activities related to the implementation of the Roma Decade. There are synergies with the ongoing Council of Europe campaign Dosta! (Enough! In Romani) currently underway in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and the former Yugoslav Republic of Macedonia. We should also mention the EU Monitoring and Advocacy Program (EUMAP) of the Open Society Institute (OSI) monitors human rights and rule of law issues throughout Europe, jointly with local NGOs and civil society organisations. Furtermore, links will be established with the European Roma Policy Coalition and the informal European Platform for Roma Inclusion, which aims at disseminating good practices within Member States and other partners can be used as one of the mechanisms for communication and coordination of efforts.
 • the procedures for follow up and internal/external evaluation;

  An expert will be hired to develop Monitoring and Evaluation plan for entire consortium and all project activities. The expert will develop instruments and timeline for data collection to ensure compatibility and comparison of data from four project countries.
  An interim evaluation will be held upon 9th months of project implementation to provide for necessary modification of project activities in order to maximise effectiveness and efficiency. A final project evaluation will be held in the last month ( 18th month) of project implementation.
 • the role and participation in the action of the various actors and stakeholders (local partner(s), target groups, local authorities, etc.), and the reasons for which these roles have been assigned to them;

  Project partner CKKE is the lead applicant. It is a minority organisation with 21 years long organisational history, number of implemented projects and good reputation in local community. They also have developed expertise in anti-discrimination legislative in EU and Hungary. Hungary has one of the most advanced systems for minority protection in the region.

  Association Rumunka from Serbia is large organisation with many members and good contacts with Roma associations in Serbia. Rumunka has very good collaboration with local government in town of Sombor.
  Luna is Roma association from Croatia. It is a small organisation but with valuable assets: excellent collaboration with local authorities in Beli Manastir and good reputation within Roma community. Additionally, representative of Luna is the only Roma studying at the Teachers Faculty in Croatia. For this reasons, Luna is the most suitable to pilot Community project in Beli Manastir.
  Association Zemlja Dece from Bosnia has 15-year experience in reaching vulnerable categories of children, including the most marginalised, such as "street children" in Tuzla who are mainly Roma. Model of work with this category was created from the own experiences and regards mainly activities on education and counselling of children and their families. Focus of these activities is on preparation of "street children" for enrolment to the official school system and on their integration to the Teenage Centre regular structures with other children, combined with family counselling and field work. "Zemlja djece" is still the only organised group in Bosnia and Herzegovina systematically dealing with this issue, and has already developed capacity for realisation of productive activities (space, equipment, vehicles, educated and experienced staff, effective methodology of work and similar). Zemlja Dece is therefore involved in activities addressing access to education for Roma children and piloting Community project in Tuzla.
 • the organisational structure and the team proposed for the implementation of the action (by function: there is no need to include the names of individuals);

  The consortium is governed by a team composed of representative of each partner. Decisions are made by consensus if possible. However, being responsible for the entire consortium, the lead applicant has right to veto. The lead applicant is solo point of contact with the EC and has responsibility to inform other partners on communication with the Commission. Project personnel include: Project managers, Administrative and Finance Assistants per each partner.
 • the main means proposed for the implementation of the action (equipment, materials, and supplies to be acquired or rented);
  Main means include human resources, travel expenses, equipment, costs of workshops, publications, visibility actions and technical assistance.
 • the attitudes of all stakeholders towards the action in general and the activities in particular; All partners have already obtained support of local authorities for project implementation. Roma associations and other civil society organisations have already expressed their interest in taking part in project activities. They are very interested in attending workshops and developing and testing models.

  Sustainability
 • Describe the main preconditions and assumptions during and after the implementation phase. Main precondition is funding and stable political situation in the region.
  Assumptions during the implementation would include interest of non-Roma stakeholders to involve in activities addressing multiple discrimination; collaboration of Roma associations; openness of school authorities for developing collaboration with Roma community, openness of non-Roma parents for activities fostering cooperation of Roma and non-Roma children. Assumptions after the implementation include readiness of Equality Bodies and civil society to collect data on multiple discrimination and file cases; interest of Roma associations and local schools to promote integrated classrooms and multiculturalism.